Itsuki Ramen Hokkaido

Instant ramen with Yuzushio flavor. 2 servings, 170g

£3.30
Itsuki Ramen Kyuushuu

Instant ramen noodles with Tonkotsu flavor. 2 servings, 174g

£3.30
Itsuki Ramen Tokyo

Instant ramen with Yuzushoyu flavor. 2 servings, 172g

£3.30
Sapporo Ichiban Miso Ramen

Soy bean paste flavored instant ramen noodles. 101g

£1.45